OP STAP | Verkoopsvoorwaarden

1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is Z-Media Global bv gevestigd in Dennenlaan 6, 2340 Beerse met ondernemingsnummer BE 0725 771 420. Hierna genoemd onder de commerciële naam Z-CARD®. Klanten kunnen ons bereiken via het e-mailadres opstap@zcard.com. NodeMapp bv gevestigd in A. Van Looplein 19, 2235 Hulshout verleent de verkoper een webshop op zijn platform (wandelknooppunt.be) om de producten van Z-Media Global bv online te koop aan te bieden onder de naam OP STAP.

2. Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de OP STAP webshop. Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, neem je best contact op via het e-mailadres opstap@zcard.com. Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Z-CARD®, Dennenlaan 6, 2340 Beerse en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de OP STAP webshop (hierna 'de gebruiker' genoemd). Door zijn bezoek aan de OP STAP webshop bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

3. Wijziging voorwaarden

Z-CARD® kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

4. Aanbod

Het assortiment van Z-CARD® omvat alle OP STAP wandelproducten beschikbaar in de webshop in welke vorm ook (wandelkaart, cadeauverpakking, cadeaubon, abonnement,..). Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Z-CARD® levert grote inspanningen opdat de via de OP STAP webshop ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Z-CARD® kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Z-CARD® niet als bindend worden beschouwd.
Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de OP STAP webshop ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via opstap@zcard.com. De inhoud van de OP STAP webshop kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.
Z-CARD® geeft geen garanties voor de goede werking van de OP STAP webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de OP STAP webshop.
De OP STAP webshop kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Z-CARD® verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

6. Totstandkoming internetverkoop

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.
Z-CARD® behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.
Een onlinebestelling wordt door Z-CARD® pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd. Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door Z-CARD® geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Z-CARD® de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Z-CARD® zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Z-CARD® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

7. Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de OP STAP webshop zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijzen waaraan Z-CARD® artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de OP STAP webshop geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

8. Levering en verzendkost

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

9. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door een melding te maken via het e-mailadres opstap@zcard.com, waarna hij zijn artikel kan terugsturen naar Z-CARD®, Dennenlaan 6, 2340 Beerse.
In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal Z-CARD® de artikelen terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. De gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dergelijke waardeverminderingen kunnen aan de gebruiker worden aangerekend op het ogenblik van terugbetaling van de artikelen.
De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Z-CARD® te melden. Klachten zullen door Z-CARD® in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen door Z-CARD® worden aanvaard: opstap@zcard.com. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Z-CARD® steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen. In geval van herroeping worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.

10. Bewijs

De gebruiker en Z-CARD® aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van wandelknooppunt.be door partijen worden aanvaard als bewijs.

11. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via Bancontact. De OP STAP cadeaubon is eveneens een geldig betaalmiddel.

12. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze OP STAP webshop, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Z-Media Global bv, NodeMapp bv of rechthoudende derden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de OP STAP webshop zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Turnhout.