Walkdown - Wedstrijdreglement

Deelname aan de Walkdown impliceert dat je je akkoord verklaart met het onderstaande wedstrijdreglement.

Wedstrijdreglement

Laatste aanpassing: 28 maart 2021

Image Description

Introductie

Hieronder vind je het wedstrijdreglement. Iedereen die deelneemt aan de 'Walkdown', de naam waaronder we de wedstrijd organiseren, verklaart zich volledig akkoord met dit reglement.

Artikel 1

NodeMapp BV (A. Van Looplein 19, B-2235 Westmeerbeek, KBO-nummer 0834.906.219), de vennootschap die wandelknooppunt.be runt, organiseert een wedstrijd onder de naam 'Wandelknooppunt Walkdown' (hieronder de 'wedstrijd' genoemd), een wedstrijd waarvan de procedures in het onderstaande reglement worden toegelicht.

Artikel 2

De wedstrijd staat gratis open voor iedereen die interesse heeft in de wedstrijd. De wedstrijd vindt plaats van 29 maart 2021 t/m 30 april 2021. De organisator behoudt zich het recht om personen niet toe te laten tot de wedstrijd. Dit wedstrijdreglement vervangt alle voorgaande versies.

Artikel 3

Wie wil deelnemen aan deze wedstrijd moet tenminste over een (gratis) Wandelknooppunt account beschikken op wandelknooppunt.be. Het aanmaken van een account en deelname aan de wedstrijd vallen onder het privacybeleid van wandelknooppunt.be (www.wandelknooppunt.be/nl/home/privacy). Ook de gebruiksvoorwaarden van wandelknooppunt.be (www.wandelknooppunt.be/nl/home/terms) zijn van toepassing op deze wedstrijd.

Bij misbruik (e-mailadressen van derden invoeren, foutieve gegevens doorgeven,...) behoudt de organisator zich het recht om de betreffende deelnemer te verwijderen uit de wedstrijd. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator.

Artikel 4

De organisator hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens. De organisator doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De organisator houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). De organisator gebruikt persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is om het wedstrijdverloop vlot te laten verlopen (info of waarschuwingen aangaande de wedstrijd en het bepalen van de winnaars). De gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derde partijen. Na afloop van de wedstrijd worden de gegevens van alle deelnemers, gerelateerd aan deze wedstrijd, uit onze databank gewist.

Artikel 5

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer kennis heeft van de beperkingen van het internet en andere tecnische beperkingen die zich kunnen voordoen. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele technische problemen die zich voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.

Artikel 6

De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien dit noodzakelijk is. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Artikel 7

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich het recht om de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

Artikel 8

Een uitgebreide beschrijving van de spelregels en de inhoud van de wedstrijd staan op deze webpagina beschreven: www.wandelknooppunt.be/nl/events/walkdown.

Artikel 9

De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (waaronder materiële en lichamelijke schade) die zich voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd (in dit geval het volgen van wandelroutes en het op zoek gaan naar virtuele letters tijdens de wandeltocht met behulp van een smartphone app).

Artikel 10

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of onregelmatigheden door de deelnemers begaan tijdens het volgen van een wandelroute. De organisator dringt er bij de deelnemers op aan om zich nauwgezet te houden aan de lokale verkeersregels en hierbij geen schade toe te brengen, noch aan het openbaar domein, noch aan de eigendom van derden. De wandelroutes en andere info op de verschillende digitale kaarten die wandelknooppunt.be aanbiedt via zijn website en app kunnen fouten bevatten en afwijken van de reële verkeerssituatie op het terrein. De verkeerssituatie op het terrein heeft steeds voorrang op de situatie op de kaarten van de website en app van wandelknooppunt.be.

Artikel 11

Deelnemers kunnen gedurende de loop van de wedstrijd op zoek gaan naar 32 letters (met behulp van de Wandelknooppunt app), die (virtueel) verborgen zijn verspreid op het wandelnetwerk in de buurt van het gekozen startpunt door de deelnemer. Letters zijn steeds verstopt op de officiële wandelnetwerken in Vlaanderen die uitgewerkt zijn en onderhouden worden door de 5 Vlaamse provinciale toeristische diensten. Er dient nergens van deze trajecten van het wandelnetwerk afgeweken worden om een letter te kunnen vinden. De lokale bewegwijzering op het terrein heeft steeds voorrang op de informatie in de app. Als een traject in de app niet overeenkomt met de bewegwijzering op het terrein, volgt de deelnemer de bewegwijzering op het terrein.

Artikel 12

Elke deelnemer maakt kans op een prijs uit de voorziene prijzenpot (www.wandelknooppunt.be/nl/events/walkdown/prijzen). De prijzen zullen na afloop van de wedstrijd toegekend worden aan de deelnemers op basis van het totaal aantal woorden dat zij wisten te raden en een correct antwoord op de schiftingsvraag. Bij gelijke stand tussen bepaalde deelnemers, zal een schiftingsvraag de uiteindelijke winnaars bepalen. De winnaars worden tussen 1 mei 2021 en 15 mei 2021 gecontacteerd per e-mail (het e-mailadres van de Wandelknooppunt account waarmee ze hebben deelgenomen) om hun mee te delen op welke manier de prijs kan geïnd worden.

Artikel 13

De lijst van winnaars kan niet worden betwist. Alleen de organisator is bevoegd om de winnaars te bepalen op een correcte manier.

Artikel 14

Een belangrijk onderdeel van de wedstrijd is het volgen van wandelroutes met behulp van de Wandelknooppunt app. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of onregelmatigheden tijdens het volgen van een publicatie (wandelroute) via de Wandelknooppunt app of andere gegevensdrager van wandelroutes die via wandelknooppunt.be en de bijhorende app wordt aangeboden.

De lokale verkeerssituatie en/of het lokale verkeersreglement heeft steeds voorrang op de situatie die zichtbaar is in de Wandelknooppunt app of andere gegevensdrager van wandelroutes die via wandelknooppunt.be wordt aangeboden.

De organisator is niet verantwoordelijk voor de staat waarin de gepubliceerde wandeltrajecten zich bevinden. De organisator publiceert en digitaliseert wandelroutetes en is niet verantwoordelijk voor de juistheid of staat op het terrein van elke route of digitale kaart die wordt aangeboden.

Artikel 15

De organisator heeft het recht om deze wedstrijd te allen tijde uit te stellen, in te korten, verlengen of in te trekken zonder welke verplichting dan ook indien dit door overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te garanderen nodig is. Het is tevens mogelijk dat de organisator aan dit reglement toevoegingen aanbrengt die hier zullen gepubliceerd worden en integraal deel van uitmaken.